Gedragsneurologie van het kind — Handboek voor Ontwikkelingsneurologie, Neuropsychatrie & Neuropsychologie (2004)

Gedragsneurologie van het kind
Handboek voor Ontwikkelingsneurologie, Neuropsychatrie & Neuropsychologie

Door C. Njiokiktjien, 2004
1100 blz. 3500 referenties, 80 figuren en 57 tabellen
Prijs in de boekhandel € 100 (incl. BTW, portvrij)
ISBN 9072008081

Herziene uitgave – herfst 2020
Aangeboden bij de symposia in Amsterdam en Hasselt, download info symposium Amsterdam.

suyi-bookshop-small
Te bestellen herfst 2020 in de Suyi Bookshop
Gedragsneurologie van het Kind (uitgave 2020)

 

—-

Gedragsneurologie van het kind is geschreven voor kinderpsychiaters en neurologen, neuropsychologen, jeugdartsen, kinderartsen en paramedische behandelaars.

De auteur laat zien wat de gedragsneurologische benadering heden ten dage aan deze beroepsbeoefenaren te bieden heeft. Daarbij zijn afwijkingen in gedrag, leren, spreken en handelen het uitgangspunt. Met dit handboek doet de schrijver een poging een coherente kijk op de hersen-gedragsrelatie in de ontwikkeling dichter te brengen bij hen die te maken hebben met de diagnostiek en de behandeling. De beroepsbeoefenaar die behoefte heeft aan voorlichting over de relatie tussen hersenen, gedrag en leren in een praktische klinische context, kan hier veel waardevolle informatie vinden. Meer dan vijfentwintig jaar ervaring heeft de schrijver tot de conclusie gebracht dat ontwikkelingsneurologische en neuropsychologische uitgangspunten onontbeerlijk zijn voor de diagnostiek en de behandeling, en een basis scheppen voor de differenti le diagnose die gesteld wordt vanuit een psychodynamisch standpunt.

Charles Njiokiktjien heeft na zijn opleiding aan de UvA zijn specialisatie tot neuroloog- psychiater gevolgd aan de VU te Amsterdam. Daarna heeft hij zich verdiept in evenwichtsfysiologie bij dr. Jean Bernard Baron te Parijs, in de ontwikkelingsneurologie bij prof. Heinz Prechtl en prof. Bert Touwen te Groningen, in de neuropsychiatrie van het kind bij wijlen prof. Frits Grewel te Amsterdam, in de klinische kinderneurologie bij prof. Jakobus Willemse te Utrecht en in de kinderafasiologie bij prof. Isabelle Rapin te New York. In 1987 werd Gedragsneurologie van het kind volume 1 door hem geschreven, in 1988 volume 2 over informatie en aandacht met de neuropsycholoog dr. Leo de Sonneville, in 1991 volume 3 over het corpus callosum met onder andere dr. Guy Ramaekers, psychiater. Vanaf 1989 heeft de auteur samengewerkt met prof. Deborah Farber en medewerkers in het Instituut voor Ontwikkelingsfysiologie te Moskou. Met hen heeft hij onder andere volume 4 van deze serie gepubliceerd.

De auteur heeft workshops en lezingen gegeven in vrijwel alle landen van Europa, Rusland, Japan, Indonesie en de v.s. Hij is consulent in de kinderpsychiatrie en lid van het team van de Stichting Dysphatische Ontwikkeling te Amsterdam, waar hij geinspireerd werd door de coördinator en kinderpsychiater, wijlen Xavier Tan.


Inhoud

Inleiding van het vakgebied
1 Wat is klinische gedragsneurologie?
2 Leerstoornissen en neurologie
3 Gedragsstoornissen en neurologie

De hersen-gedragsrelatie
4 Functionele neuroanatomie van het gedrag
5 Prenatale en vroeg postnatale neurale ontwikkeling
6 Aard en diversiteit van ontwikkelingsprocessen
7 De normale psychomotorische ontwikkeling

Het onderzoek: uitvoering en interpretatie
8 Klinisch denken in de neuropsychiatrie
9 Verwijzing en behandeling: indicaties en procedures
10 Anamnese en kinderneurologisch onderzoek
11 Lichaamscognitief onderzoek en screening
12 Aanwijzingen voor een cerebrale functiestoornis
13 Indicaties voor hulponderzoek
14 Neuropsychologische aspecten van de diagnostiek Etiologie en pathogenese
15 Pre- en perinatale oorzaken van ontwikkelingsstoornissen
16 Stoornissen in neurulatie, proliferatie, migratie en gyrering
17 Corpus callosum: afwijkingen in aanleg en vorm
18 Stoornissen in de myelogenese en witte-stofbeschadiging
19 Stoornissen in de synaptogenese
20 Gevolgen van perinatale hypoxisch-ischemische beschadiging
21 Gevolgen van prematuriteit en dysmaturiteit en laag geboortegewicht
22 Beschadiging van één hersenhelft: een model voor interhemisferische plasticiteit
23 Gevolgen van schedeltrauma’s
24 De gevolgen van postnatale hersenbeschadiging
25 Epilepsie, gedrag en leren
26 Cerebrale organiciteit: modellen van gestoorde ontwikkeling
27 Hersenhelftspecialisatie en lateraliteit: ontwikkeling en stoornissen
28 Partiële defecten, begaafdheden en intelligentie
29 Functies en stoornissen van de rechterhersenhelft
30 Functies en stoornissen van de linkerhersenhelft
31 Functies van het corpus callosum en interhemisferische disconnectie in de ontwikkeling
32 Functies en stoornissen van de frontale gebieden
33 Functies en stoornissen van de temporale gebieden
34 Functies en stoornissen van de occipitopariëtale gebieden
35 Ontwikkeling van aandacht, geheugen en tijdsbegrip
36 Functies en stoornissen van het cerebellum

Symptomen en syndromen in de neuropsychiatrie
37 Auditieve en visuele geheugenstoornissen en chronagnosie
38 Aandachtsstoornissen: klinisch kader en behandeling
39 Dyspraxieën en andere motorische stoornissen
40 Dysfatische ontwikkeling en andere spraak-taalstoornissen
41 Dyslexieën en dyscalculieën
42 Autisme: een spectrum van contactstoornissen
43 Specifieke neuropsychiatrische symptomen en syndromen
44 Gedragsfenotypen van bekende dysmorfiesyndromen
45 Psychomotorische retardatie of regressie?

 

Dit is een handboek voor kinder- en jeugdpsychiaters, neuropsychologen, jeugd- en kinder-artsen, neurologen, ergo- en fysiotherapeuten en logopedisten. Deze beroepsbeoefenaren werken vaak in een team, een netwerk. Ook dit boek heeft een netwerkstructuur, evenals de hersenwerking.

De auteur geeft een overzicht over wat de gedragsneurologische benadering heden ten dage aan deze beroepsbeoefenaren te bieden heeft. Daarbij zijn afwijkingen in gedrag, leren, spreken en handelen het uitgangspunt.

Met dit handboek doet de schrijver een poging een coherente kijk op de hersengedragsrelatie in de ontwikkeling dichter te brengen bij hen die te maken hebben met de diagnostiek en de behandeling. De beroepsbeoefenaar die behoefte heeft aan kennis over de relatie tussen hersenen, gedrag en leren in een praktische klinische context, kan hierover veel waardevolle informatie vinden. Meer dan vijfentwintig jaar ervaring heeft de schrijver tot de conclusie gebracht dat voor de diagnostiek en de behandeling ontwikkelingsneurologische en neuro-psychologische uitgangspunten onontbeerlijk zijn en een basis scheppen voor de differentiële diagnose.

Er is veel aandacht besteed aan het kinderneurologisch onderzoek en de lichaamscognitieve screening. Stoornissen in de ooghandcoördinatie, de visuele perceptie en de praxie zijn sterk benadrukt. Artsen kunnen, uitgaande van dit onderzoek, beter communiceren met motorisch therapeuten en andersom.

De auteur heeft ook getracht de klinisch werkzame arts dichter te brengen bij het werk van de neuropsycholoog. Dit is belangrijk voor allen die met ontwikkelingsstoornissen te maken hebben, met name voor de neuropsychiater. In de kinderpsychiatrie neemt de belangstelling voor de functies van de rechterhersenhelft toe, met name aandachts-functies en emotie-cognitie. Belangstelling voor taal en motoriek is in opkomst.

Veel aandacht werd in dit boek besteed aan de ontwikkeling en de afwijkingen van de spraaktaal en de auditieve perceptie bij dyslexie en dysfatische ontwikkeling om logopedisten en andere behandelaars een handreiking te bieden.

Het handboek ‘Gedragsneurologie van het kind’ bevat omissies en errata die voor de lezer storend kunnen zijn; doorgaans gaat het om interne verwijzingen in de tekst of het register. Lezers die vergissingen van deze aard opmerken – niet spellingsfouten – worden aangemoedigd deze te mailen naar cn@suyi.nl. Errata zullen ook op internet bekend worden gemaakt.

Hierna volgen de tot nu toe bekende errata. Links staat de oorspronkelijke tekst, rechts van de pijl de wijziging.

Errata/omissies:

errata 2015